menu
×

Zarejestruj Kartę

Masz problem z rejestracją? Masz pytania? Zgubiona karta?

Pomożemy, wystarczy napisać do nas na adres e-mail: karty_rabatowe@podtelegrafem.pl

Szanowny Kliencie,

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe uzyskane za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego wykorzystywane są przez Pod Telegrafem S.A. w celach: rejestracji Klienta, wystawienia Karty Klienta, weryfikacji Klienta, umożliwienia dokonania zakupów za pomocą Karty Klienta, rozliczenia z operatorem płatności, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, informowania Klienta o akcjach marketingowych, promocjach i konkursach oraz umożliwienia Klientowi udziału w nich, prowadzenia analiz i statystyk, badania satysfakcji Klienta, archiwizacji danych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom. Podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta, a w konsekwencji wydanie Karty Klienta Pod Telegrafem. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Pod Telegrafem S.A. oświadcza, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi takie jak: obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w systemach informatycznych, aplikacji mobilnych; usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych; obsługa naszych programów i akcji marketingowych i ofertowych; usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej, w tym newslettery. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je wyłącznie na cele Pod Telegrafem S.A. a zatem nie wykorzystują ich dla swoich własnych celów. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe:

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Pod Telegrafem S.A.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Pod Telegrafem S.A. sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Pod Telegrafem S.A. ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy  sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Gdzie uzyskać informacje:

Pod Telegrafem S.A. dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail rodo@podtelegrafem.pl .

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie, w którym będziesz chciał/a być Klientem Pod Telegrafem S.A. oraz posiadać Kartę Klienta Pod Telegrafem. W każdym czasie możesz zrezygnować z bycia naszym Klientem. Wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 5 lat. W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.