menu
×

RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pod Telegrafem S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Ks. P. Ściegiennego 260, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347124, NIP: 6572812794, REGON: 260279383, o kapitale zakładowym 14 611 000,00, telefon: 41 361-35-00 , zwana dalej „Spółką”.
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ks. P. Ściegiennego 260 Kielce, adres e-mail: rodo@podtelegrafem.pl , nr telefonu 728-892-424. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Spółki.
 3. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
  • przedstawienia ofert Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
  • podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe Spółki,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
  • podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
  • podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku
   z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
   i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.